top of page

Paul Jaarsma, bodybuilder, stuurman grote handelsvaart, sportschoolhouder, fijnschilder, levensbeschouwer en begenadigd spreker. Hij neemt je mee in de wereld van het non-duale oftewel Advaita Vedanta. Ben je nieuwsgierig naar deze kleurrijke persoonlijkheid?

Voor meer informatie over Paul. www.pauljaarsma.nl

Paul Jaarsma, bodybuilder, Merchant Navy Officer, gym owner, artist (paintings), philosopher and gifted speaker. He takes you into the world of non-duality or Advaita Vedanta. Are you curious about this colourful personality?

For more information about Paul. www.pauljaarsma.nl

Marjon Bot-Nieuweboer is klassiek homeopaat, een onvervalste West-Friese, waar je niet omheen kunt. Haar warme persoonlijkheid, oprechte interesse, pretoogjes en klaterende lach, maakt dat je je spontaan een stuk beter voelt!

Ondanks haar kennis, innerlijke 'eigen' wijsheid blijft Marjon leerling van het leven om meer te kunnen betekenen voor haar clienten.

Haar website bevelen wij van harte aan en geeft duidelijkheid over haar werkwijze.

In de levensschool kun je haar persoonlijk ontmoeten! 
Informatie over Marjon: http://www.homeopathie-wervershoof.com/ 

Marjon Bot-Nieuweboer is a classic homeopath, an unadulterated West Frisian, which you cannot ignore. Her warm personality, sincere interest, twinkling eyes and smacking laughter, makes you feel a lot better spontaneously! Despite her knowledge and her 'own' inner wisdom, Marjon remains a pupil of life, allowing her to do more for her clients. We wholeheartedly recommend her website to provide clarity about its working method. You can meet her in person in the Life School!

Information about Marjon: http://www.homeopathie-wervershoof.com/

Claudia Hartendorp.jpg

Claudia Hartendorp-Scholten is massage therapeute. Een lezing hoeven we niet van Claudia te verwachten, haar handen daarentegen kunnen uiterst subtiel communiceren. 

Haar passie straalt van haar af! Wil je met haar kennismaken? Kom dan naar de levensschool. Je kunt ook intekenen voor een persoonlijke massage tijdens de levensschool. 

Haar website is: www.praktijkch.nl.

Claudia Hartendorp-Scholten is a massage therapist. No lecture from Claudia, her hands can communicate extremely subtly on the massage table. Her passion radiates from her! Do you want to meet her? Then come to the Life School. You can also sign up for a personal massage during the Life School session.

Her website is: www.praktijkch.nl.

Antoon Verwer, ‘Toon’, heeft alles met klank te maken. In persoonlijke sessies met behulp van zijn stemgeluid en klankschalen weet hij het zelf-genezend vermogen in werking te zetten met als gevolg dat je beter zal kunnen functioneren en meer in je kracht mag komen. De hele schepping bestaat immers uit trilling, zo ook ons menselijk lichaam en onze geest. Je kunt vooraf intekenen voor een sessie!

Informatie over ‘Klanktoon’: www.klanktoon.net 

Zie ook: Youtube

Antoon Verwer, 'Toon', has everything to do with sound. In personal sessions with the help of his voice and singing bowls, he knows how to activate the self-healing ability with the result that you will be able to function better and get more in your power. After all, the entire creation consists of vibration, including our human body and our spirit. You can sign up for a session in advance! Information about 'Klanktoon': www.klanktoon.net

Danny van Kessel, latin jazz pianist, docent en componist, maakt niet alleen fantastische muziek, zijn klaterende lach is ook heel aanstekelijk! We zijn blij dat hij zich ondanks zijn volle agenda met de Levensschool wil verbinden. 

Alvast een voorproefje? Bekijk dan zijn YouTube filmpjes: https://youtu.be/-yTo3Udd820

Danny van Kessel, latin jazz pianist, teacher and composer, not only makes fantastic music, his gushing laugh infects everyone! We are happy that he wants to connect with the Life School despite his full agenda. 

Want a taste? Watch his YouTube videos: https://youtu.be/-yTo3Udd820

Reynold Chandansingh is coach strategische gedragsontwikkeling.
'Wie werkt er nog alleen?' 'Zelf ben je leidend in de samenwerking.' Kortom, hoe haal je het beste uit elkaar? zijn thema’s die aan de orde komen. Reynold verstaat de kunst je met humor meer inzicht in individueel en collectief gedrag te geven. Zijn inspirerende benadering kan je helpen je rol te spelen op het levenstoneel!
Nieuwsgierig? www.dewagenmenner.nl 

Reynold Chandansingh is a strategic behavioural development coach.

'Who is still working alone?' 'You yourself are leading in the collaboration.'

In short, how do you get the best out of each other? These are themes that come up for discussion. Reynold understands the art of giving you more insight into individual and collective behaviour with a touch of humour. His inspiring approach can help you play your role on the stage of life!

Curious? www.dewagenmenner.nl

Trudy Ypma-Turkenburg  is tekentherapeute en beeldend coach. Ze is een ware creatieveling! Ze combineert in haar lessen coaching en therapie, gebruikmakend van vele jaren leservaring. Haar kleurrijke verschijning en enthousiasme gekoppeld aan haar warme aanpak zijn tekenend voor Trudy.

Op haar website www.holos.nu kun je kennismaken met haar veelzijdigheid én …in de levensschool kun je haar persoonlijk ontmoeten! 

Trudy Ypma-Turkenburg is a drawing therapist and visual coach. She is a truly creative person! In her classes, she combines coaching and therapy, using many years of teaching experience. Her colourful appearance and enthusiasm coupled with her warm approach are characteristic of Trudy. On her website www.holos.nu you can get acquainted with her versatility and... in the Life School you can meet her in person!

Marina Slot is een dominee (inmiddels met emeritaat) die weet wat veranderen is! Een vrouw met een opvallende levensloop, die na allerlei omzwervingen toch predikante is geworden. In gewone taal deelt ze de woorden van de bijbel, dat mooie boek, praktisch en toegespitst op het leven. Ze weet van een viering (dienst) iets van een feestje te maken, door haar warmte, liefde en enthousiasme.

We omarmen haar in de levensschool. Zie haar (vele) activiteiten: 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nlhttps://deduif.net/vieren/voorgangers-biografie/ 

Marina Slot is a pastor (now emeritus) who knows what change is! A woman with a remarkable life course, who has become a pastor after all kinds of wanderings. In ordinary language, she shares the words of the Bible, that beautiful book, which is practical and focused on life. She knows how to conduct a service which feels like a party, through her warmth, love and enthusiasm.

We embrace her in the Life School. Look at her (many) activities:

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl, https://deduif.net/vieren/voorgangers-biografie/

Wim Turkenburg, ‘onze’ professor en BNer 😉, is een erudiet mens. Hij schuift dikwijls aan voor commentaar op actueel nieuws bij radio en tv op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hij is in staat complexe zaken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van kernenergie, in begrijpelijke taal om te zetten. Zijn brede kennis stelt hem in staat ingewikkelde materie van diverse kanten te belichten, met als gevolg dat er respect, nuance en begrip ontstaat voor andere zienswijzes. Bewustwording over onze wereld en het gebruik van energie is onderdeel van de Levensschool.

Meer informatie over Wim vind je op: https://en.wikipedia.org/wiki/wim_turkenburg 

Hem persoonlijk horen spreken is nog leuker...

Wim Turkenburg - 'our' professor - is an erudite person. In short, he is immensely knowledgeable. He often comments on current events and news on the radio and TV in the field of sustainable development. He is able to convert complex matters, such as the use of nuclear energy, into understandable language. His broad knowledge enables him to illuminate complex material from various fields, with the result that respect and understanding arise for other perspectives. Awareness about our world and the use of energy is an important part of the Life School.

More information about Wim can be found at: https://en.wikipedia.org/wiki/wim_turkenburg To hear him speak personally is even more fun...

Koen van Velzen is beeldhouwer en heeft er een hele omzwerving voor nodig gehad, langs grafische, theologische en psychiatrische opleiding, via oosterse en westerse mystiek, van hovenierswerk naar restauratie, om uit te komen bij beeldhouwen in steen. Met zijn fotografisch geheugen noemen we hem wel lachend een ‘wandelende encyclopedie’! Over blogs en vlogs gesproken!

Onderstaand filmpje geeft je swingend een blik op het proces van totstandkoming van een van zijn opdrachten!  https://youtu.be/bdDK9PUKc_s 
Zijn website geeft een totaal ’beeld’ van al zijn creaties. www.beeldhouwerijvanvelzen.nl

Koen van Velzen is a sculptor and has engaged in a whole lot of wanderings through graphic, theological and psychiatric training. He has been through Eastern and Western mysticism, ranging from garden work to restoration and has come out specialising in the area of sculpting in stone.

With his photographic memory, we jokingly call him a 'walking encyclopaedia'!

Speaking of blogs and vlogs! The video below gives you a quick glimpse of the process of creating one of his assignments! https://youtu.be/bdDK9PUKc_s

His website gives a complete 'picture' of all his creations. www.beeldhouwerijvanvelzen.nl

Robin Dissels Door zijn jarenlange ervaring als intermediair tussen werkgever en werkzoekende heeft hij brede kennis van de arbeidsmarkt. Daarnaast beweegt hij zich behendig op diverse niveaus in bedrijfsleven en politiek. Zijn overweldigende, directe, warme persoonlijkheid maakt indruk en stelt je tegelijkertijd op je gemak. 
In zijn vrije tijd draagt Robin zijn steentje bij aan de maakbaarheid van de mens en de samenleving via een constant proces van verbetering en ontwikkeling. 
Als begenadigd spreker zien wij uit naar zijn bijdrage!

Robin Dissels Thanks to his years of experience as an intermediary between employer and

job-seeker, he has broad knowledge about the labour market. In addition, he moves skilfully at various levels in business and politics. His overwhelming yet direct and warm personality, impresses and at the same time puts you at ease.

In his spare time, Robin contributes to the feasibility of man and society through a constant process of improvement and development. As a gifted speaker, we look forward to his contribution!

Esther Bakker een enthousiaste en energieke West-Friese, oorspronkelijk uit de Van Velzenstraat, met  passie voor sport en bewegen. Met deze passie inspireert en motiveert zij mensen om het beste uit zichzelf te halen op een actieve manier. In de buitenlucht gaat ze met ons aan de bak tijdens de levensschool. Wandelschoenen, comfortabele kleding en een deodorant-je na afloop ;-) raden we je aan. http://www.aandebakmetesther.nl/about/

Esther Bakker an enthusiastic and energetic West Frisian, who is originally from Van Velzenstraat, works with a passion for sports and exercise. With this passion, she inspires and motivates people to get the best out of themselves in an active way. A workout in the open air will be part of the Life School. Bring your walking shoes, comfortable clothes and a deodorant afterwards ;-)

We recommend you check out her website. http://www.aandebakmetesther.nl/about/

Ron van Riet.jpg

Ron van Riet mogen we als interessante, aimabele, veelzijdige gastspreker toevoegen aan ons ‘arsenaal’ van sprekers! In tal van onderwerpen heeft hij zich verdiept.

Ron van Riet vertelt graag in de eerstvolgende Levensschool dag over ‘Biologika’.

Op zijn website http://www.uitdedroom.nl kun je verder met hem kennismaken!

Wij waren gebiologeerd door zijn verhaal over Biologika!

Ron van Riet as an interesting, friendly, versatile guest speaker, we can add to our 'arsenal' of speakers! He has studied many subjects. Ron van Riet likes to talk about 'Biologika' in the next Life School day.

On his website http://www.uitdedroom.nl you can get to know him!

We were mesmerized by his story about Biologics!

Jan-Lucas van Velzen.jpg

Jan Lucas van Velzen is geen nieuwe loot, maar een nieuwe noot 🎵 als gastspreker!

Hij komt ons muzikaal versterken. Hij weet als geen ander muzikaal talent uit mensen te halen. In zijn werk, o.a. als gitaardocent en muzikaal projectleider, heeft hij veel ervaring opgedaan. Zijn website http://www.janlucasvanvelzen.nl/ geeft een mooi beeld. Zijn motto is veelzeggend! ‘Muziek verbindt en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren’.

We zijn blij hem binnen te halen!

Op onderstaande vlog zie je hem spontaan musiceren met zijn broer Bas!

 

(Een variant op ‘Everybody's Got to Learn Sometime’ van The Korgis.)

Jan Lucas van Velzen is as Bas' brother not a new sprout, but a new note 🎵 as a guest speaker! He comes to strengthen us musically. He knows like no other how to draw musical talent out of people. He has gained a lot of experience in his work, including as a guitar teacher and musical project leader.

His website http://www.janlucasvanvelzen.nl/ gives a good impression. His motto is revealing! 'Music connects and I would like to make a contribution to this'.

We are happy to bring him in!

Arlette en Marjolein.png

Arlette Hofmann (rechts) heeft lang geleden haar inwijdingen als Sjamaan gekregen van een ‘native-Indian’ Medicijnman in Amerika. 

Haar website: www.hayka-nach.nl

Marjolein de Haan is opgeleid door Arlette en samen komen zij als praktiserend Sjamaan de Levensschool versterken.

Haar website: www.wiyawaka.nl

Het is verrassend hoe Sjamanen, die dicht bij de natuur staan, ons kunnen verrijken met hun kennis, kunde en kijk op het leven! 

Hun werkwijze is intrigerend en je kunt ze ervaren bij de Levensschool.

 

Arlette Hofmann (right) was initiated as Shaman long ago by a native-Indian Medicine Man. Her website: www.hayka-nach.nl

Marjolein de Haan was educated by Arlette and together they will join the Life School as practicing Shaman.

Her website: www.wiyawaka.nl

It is surprising how Shaman, who are close to nature, can enrich us with their knowledge, skills and look at life! 

Their way of working is intriguing!

Sonja Verberne.png

Sonja Verberne laat je kennis maken met de Unseen Therapist in jezelf.

Optimal EFT is een verdieping van EFT (Emotional Freedom Techniques) en bestaat niet alleen uit tapping; het werkt vanuit meditatie direct in op onbewuste negatieve overtuigingen die jouw groei beperken of zorgen dat je moeilijk kunt genezen van een ziekte of klacht. Leer je eigen genezende kracht gefocust in te zetten om een betere en vrije versie te worden van jezelf!

Sommige van jullie hebben al kennis gemaakt met Sonja Verberne, als introducee van Marjon Bot, in de workshop ‘Stress’. Ze nam het praktische gedeelte ‘EFT’ voor haar rekening. Nu is het tijd haar op te nemen als gastspreekster in de Levensschool!

Sonja, hoog sensitief, is een voormalig Z-verpleegkundige, coach, yogadocent en complementair geneeskundige. Sonja is tevens auteur voor ‘Pioniers Magazine’, waarin ze schrijft over de werking van EFT. Haar kennis en ervaring komen samen in persoonlijke- of groepsbegeleiding als EFT-transformatiecoach.

We hebben inmiddels ervaren hoe praktisch toepasbaar haar workshop EFT is!

Haar website is: www.every1free.nl

 

Sonja Verberne introduces you to the Unseen Therapist in yourself.

Optimal EFT is a deepening of EFT (Emotional Freedom Techniques) and does not only consists of tapping; it works from meditation directly on unconscious negative beliefs that limit your growth or make it difficult for you to heal a disease or physical problem. Learn to use your own healing power in a focused way to become a better and free version of yourself!

Some of you have already met Sonja Verberne, as an inductee of Marjon Bot, in the workshop 'Stress'. She took care of the practical part 'EFT'. Now it is time to include her as a guest speaker in the Life School!

Sonja, highly sensitive, is a former Z-nurse, coach, yoga teacher and complementary physician. Sonja is also the author for ‘Pioniers Magazine’, in which she writes about the working of EFT. Her knowledge and experience come together in personal or group coaching as EFT transformation coach.

We have already experienced how practically applicable her workshop EFT is!

Her website is: www.every1free.nl

Frans-Langenkamp.gif

Frans Langekamp is sinds 1999 leraar in ‘Universele en Eeuwige Kennis’. Hij is gespecialiseerd in het “ABC van het leven” zoals hij dat noemt; kennis die ieder mens volgens hem nodig heeft om een gelukkig, gezond, zinvol en vervullend leven te leven!

Hij is afgestudeerd in culturele antropologie. Zijn specialisatie was en is de gemeenschappelijke essentie van alle stromingen van wijsheid en van alle religies van de mensheid. Tevens studeerde en onderwees hij Vedanta, yoga en Vedische astrologie aan een Vedische universiteit, waar hij zijn doctorsgraad in Vedische wetenschappen behaalde.

Liefde is volgens Frans niets anders dan geluk in beweging; geluk dat we naar buiten laten stromen! Liefde is dus de natuurlijke uitdrukking van geluk. Zodra we gelukkig zijn in onszelf en met onszelf, worden we vervuld van Liefde. De relatie met ons Ware Zelf maakt ons gelukkig en dat is de basis voor een liefdesrelatie; beide partners delen hun geluk met elkaar.

Op zijn website: www.selfrealisation.net kun je met zijn indrukwekkende veelzijdigheid kennismaken.

 

Frans Langenkamp has been an independent teacher in ‘Universal and Eternal Knowledge’ since 1999. He specializes in the "ABC of life" as he calls it; knowledge that every human being needs to live a happy, healthy, meaningful and fulfilling life! He graduated in cultural anthropology. His specialization was and is the common essence of all streams of wisdom and of all religions of humanity. He also studied and taught Vedanta, yoga and Vedic astrology at a Vedic university, where he obtained his doctorate in Vedic sciences.

According to Frans, love is nothing but happiness in motion; happiness that we let flow out! Love is thus the natural expression of happiness. Once we are happy in ourselves and with ourselves, we are filled with Love. The relationship with our True Self makes us happy and that is the foundation for a love relationship; both partners share their happiness with each other.

On his website: www.selfrealisation.net you can get acquainted with his impressive versatility.

Linda Brandse.jpg

Eva van Baar is schrijfster. Enkele van haar boeken zijn: ‘1000 uren licht’, zeven maal zeven’, ‘doolhof of labyrint’, ‘de lapjeskat’ en het boek ‘Ilse’ dat op onze website www.gks-holland.com/boekenrubriek vermeld staat.

Ze schrijft blogs en poëzie en heeft nog genoeg op de plank staan voor publicatie. Bovendien geeft ze workshops en online schrijfcursussen (ook in het Engels).

Onlangs heeft ze een verrassende workshop ‘Pantoum schrijven’ bij ons gegeven, waar ze je als het ware begeleidt in het verhelderen van een begrip of probleem door middel van schrijven. Ze is het ‘stille wateren hebben diepe gronden’-type, dat zich gemakkelijker uit in schrijven dan door conversatie... Schrijven is haar levenslange passie.

Voor haar boek Ilse is ze onderscheiden met de nominatie voor de Nobelprijs!

Haar plezier in schrijven staat voorop!

Haar website is www.evavanbaar.nl/

 

Eva van Baar is writer. Some of her books are: ‘1000 uren licht’, zeven maal zeven’, ‘doolhof of labyrint’, ‘de lapjeskat’ and the book ‘Ilse’ which is mentioned on our website www.gks-holland.com/boekenrubriek

She writes blogs and poetry and has work to be published soon. She also gives workshops and online writing courses (also in English)

The other day she gave a surprising workshop ‘writing pantoum’ where she assisted us in clearing up our deepest emotions, which is also a good method to solve a problem that bothers you for some time already.

She is a silent type, that does not like to use many words, but she loves to write.

Writing is her lifelong passion.

She is nominated for the Nobel Prize in 2015, with her book Ilse.

Have fun in writing, is her motto, it is not important if you do so as an amateur or as a professional.

Her website is www.evavanbaar.nl (also in English)

Lars-Meyer.png

Lars Meyer studeert Creative Writing aan ArtEZ en studeerde Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Behalve korte verhalen schrijft hij poëzie, essays en organiseert hij literaire avonden in boekhandel ‘Hijman Ongerijmd’. Een aanstormend talent... Zie: Lebowski blog

Hij timmert lekker aan de weg en brengt op eigentijdse, aansprekende wijze zijn passie voor poëzie onder de aandacht als onderdeel van het duo ‘Poëzie & Pils’,
zie: https://youtu.be/dZxbCPxowr8

Ook schrijft hij regelmatig boekreviews voor goodreads.com.

 

Lars Meyer is studying Creative Writing at ArtEZ and studied Journalism at Utrecht University. As well as short stories he writes poetry, essays and organizes literary evenings in the bookshop ‘Hijman Ongerijmd’.

An up-and-coming talent... See: Lebowski blog

He works hard and, in the duo ‘Poetry & Pils’, he brings his poetry passion to the attention of the public in a contemporary, appealing way,

see https://youtu.be/dZxbCPxowr8  

He also regularly writes book reviews for goodreads.com.

bottom of page